GOALS

מחשבון זה נועד לסייע לך לבחון אם המטופל שלך עומד במסגרת קריטריוני ההכללה בסל הבריאות לצורך קבלת טיפול בפסנרה, וכן להפיק טופס מפורט לבקר.